بخش هماتولوژی آزمایشگاه دکتر آیت الهی در سال 1388 تاسیس گردید. در سال 1390 ومطرح شدن سرطان شناسی مدرن، این بخش به بخش هماتولوژی وانکولوژی ارتقاء یافت. با پیشرفت دانش پزشکی درزمینه درمان بیماران سرطانی و خصوصأ به میان آمدن پیوند مغز استخوان به عنوان درمان انتخابی برخی از بیماریهای خونی، سرطانی، ژنتیکی واختلالات ایمنی، این بخش در سال 1391 ‏با تغییر و ارتقای کادر پرستاری و ایجاد فضای فیزیکی مناسب اقدام به انجام پیوند مغز استخوان از سلولهای بنیادی نمود.